XỬ LÝ THUẾ HÀNG HÓA NHẬP SXXK THUÊ GIA CÔNG NGOÀI

Hải quan đưa ra ý kiến về việc xem xét miễn thuế đối với hàng hóa nhập SXXK phải thuê gia công ngoài do bão Damrey năm 2017. Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì cơ sở miễn thuế nhập khẩu bao gồm:

QUY ĐỊNH XỬ LÝ PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM

Bài viết gửi đến bạn đọc những kiến thức liên quan đến quy định xử lý phế liệu, phế phẩm trong định mức và ngoài định mức đối với của doanh nghiệp SXXK thông thường và doanh nghiệp chế xuất

Chat với giáo viên