THÔNG TƯ 01/2013/TT-BCT NGÀY 03/01/2013

Thông tư 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

PHỤ LỤC - THÔNG TƯ 06/2011/TT-BCT NGÀY 21/03/2011

Phụ lục - Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

THÔNG TƯ 06/2011/TT-BCT NGÀY 21/03/2011

Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

THÔNG TƯ 07/2006/TT-BTM NGÀY 17/04/2006

Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 - Xuất xứ không ưu đãi

CV số 1786/TCHQ-GSQL

CV số 1786/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2016 về việc dãn nhãn năng lượng và hiệu suất năng lượng tối thiểu

Quyết định 1410/QĐ-TCHQ

Quyết định 1410/QĐ-TCHQ về việc quy trình kiểm tra sau thông quan

Nghị định 08/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 08/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN

Thông tư 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản

Nếu bạn nào muốn soạn thảo văn bản như công văn, quyết định, báo cáo... chuẩn theo thể thức văn bản thì hãy tham khảo tại đây nhé.

Chat với giáo viên