LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 2016 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH

Nếu bạn không muốn bị truy thu thuế thì bắt buộc phải đọc luật thuế xuất khẩu nhập khẩu này

THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC

Toàn văn thông tư 38 Bộ Tài Chính mà những ai trước khi làm thủ tục Hải quan cũng phải biết

NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa

THÔNG TƯ 39/2016/TT-BGTVT

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

THÔNG TƯ 46/2017/TT-BYT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG TƯ 29/2017/TT-BCT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

THÔNG TƯ 46/2016/TT-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

QUYẾT ĐỊNH 15/2017/QĐ-TTG

Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

CÔNG VĂN SỐ 3592/HQHN-GSQL

Công văn số 3592/HQHN-GSQL ngày 11 tháng 10 năm 2017, hướng dẫn khai báo số định danh tại cảng hàng không QT Nội Bài.

Chat với giáo viên