HƯỚNG DẪN CÁCH MỞ THƯ TÍN DỤNG (LETTER OF CREDIT) CHO NHÀ XUẤT KHẨU

Thư tín dụng (Letter of credit – L/C) là một văn bản pháp lý được phát hành bởi một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng), nhằm cung cấp một sự bảo đảm trả tiền cho một người thụ hưởng hoặc chấp nhận hối phiếu do người này kí phát trong phạm vi số tiền đó trên cơ sở người thụ hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong thư tín dụng.

MỘT SỐ LƯU Ý BẮT BUỘC CẦN ĐỌC TRƯỚC KHI MỞ THƯ TÍN DỤNG LC

Trong quá trình mở LC các bạn rất hay luống cuống bởi các chứng từ cần thiết nhưng không chỉ có vậy bởi vì để ngân hàng chấp nhận cho bạn mở LC họ còn thẩm định doanh nghiệp và uy tín tài chính của doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng rà soát lại những điều quan trọng cần lưu ý trước khi mở LC nhé:

QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN BẰNG ĐIỆN (TT)

Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán quốc tế trong đó khách hàng (người trả tiền, người mua, người nhập khẩu…) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu, người cung ứng dịch vụ…) ở một địa điểm nhất định. Ngân hàng chuyển tiền thường thông qua ngân hàng đại lí của mình ở nước người hưởng lợi để thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền.

MỐI LIÊN HỆ GIỮA VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN VÀ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG THƯ TÍN DỤNG LC

Nếu L/C quy định "Vận đơn của người giao nhận cũng chấp nhận" hoặc sử dụng một nhóm từ tương tự thì người giao nhận có thể ký BL với tư cách của người giao nhận mà không cần phải thể hiện anh ta là người chuyên chở hay đại lý của người chuyên chở đích danh. Cũng không cần thiết phải nêu tên người chuyên chở.

CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH THANH TOÁN L/C

Phương thức tín dụng chứng từ được áp dụng trong các trường hợp như: + Trong buôn bán với các đối tác mới. + Do quy định hay tập quán thương mại và thanh toán. + Do yêu cầu của các nhà bảo hiểm tín dụng.

Chat với giáo viên