PHÂN LOẠI VÀ SO SÁNH CÁC LOẠI NHỜ THU, TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

Phân loại: có hai loại nhờ thu là nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ. So sánh các loại nhờ thu: Giống nhau: đều là phương thức thanh toán mà trong đó người có các khoản tiền phải thu ghi trên các công cụ thanh toán, nhưng không thể tự thu được từ người bị ký phát mà phải ủy thác cho ngân hàng thu hộ

Chat với giáo viên