THỦ TỤC TIÊU HỦY PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Thủ tục tiêu hủy phế liệu, phế phẩm nghe qua thì có vẻ không liên quan lắm đến việc làm báo cáo quyết toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải vậy, vì phần phế liệu, phế phẩm các bạn vẫn phải đưa vào báo cáo quyết toán đấy. Vậy thủ tục để tiêu hủy phế liệu, phế phẩm diễn ra như thế nào?

CÔNG VĂN 3304/TCHQ-GSQL NGÀY 27/05/2019

Công văn 3304/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2019 quy định về Nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ tiếp tục giải quyết những vấn đề doanh nghiệp vẫn còn đang thắc mắc

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THEO THÔNG TƯ 39

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin đề cập cụ thể thông tư, nghị định nào đang áp dụng cho việc làm báo cáo quyết toán hải quan hàng năm này của các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu (sxxk), gia công và chế xuất.

Chat với giáo viên