DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CẤM NHẬP KHẨU

Danh mục dưới đây chỉ mang tính bao quát hệ thống khi gặp các hàng hóa như danh mục cần trực tiếp tham khảo các văn bản pháp luật quy định

THÔNG TƯ 32/2017/TT-BCT

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

THÔNG TƯ 159/2012/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TƯ 21/2016/TT-BCT

Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á - Âu

NGHỊ ĐỊNH 19/2006/NĐ-CP (bản Tiếng Anh)

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

NGHỊ ĐỊNH 19/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

THÔNG TƯ 16_2015_TT-BTTTT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

THÔNG TƯ 02/VBHN-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU

THÔNG TƯ 42/2013/TT-BCT

Quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Chat với giáo viên