THÔNG TƯ 18/2014/TT-BTTTT

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện

CHÚ GIẢI HS BỔ SUNG (SEN) - SONG NGỮ

CHÚ GIẢI BỔ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN 2017) (Ban hành kèm theo công văn số 6803/TCHQ-TXNK ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hải quan)

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM - SONG NGỮ

Phụ lục I DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

THÔNG TƯ 21/2016/TT-BCT (bản Tiếng Anh)

Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á - Âu

Chat với giáo viên