VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN ĐƯỢC THÔNG BÁO TRÊN VẬN ĐƠN

Trong khi làm nghề Xuất nhập khẩu, chắc hẳn không ít lần các bạn lúng túng khi có bên Notify party (Bên thông báo trên vận đơn) và cả bên Consignee (Người nhận hàng) cùng xuất hiện trên Vận đơn. Ngay cả khi có thể có nhiều hơn một bên thông báo, vai trò chính và trách nhiệm của các bên thông báo trên vận đơn là như nhau (được nhận thông báo về lô hàng sẽ đến).

Chat với giáo viên