DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

PL1. DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY Kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

DANH MỤC HÓA CHẤT KHAI BÁO

Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 2018 ( NĐ 125.2017.NĐ-CP)

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI 2018 ( NĐ 125.2017.NĐ-CP)

THÔNG TƯ 32/2017/TT-BCT

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2017/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

THÔNG TƯ 159/2012/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TƯ 21/2016/TT-BCT

Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh kinh tế Á - Âu

NGHỊ ĐỊNH 19/2006/NĐ-CP (bản Tiếng Anh)

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

NGHỊ ĐỊNH 19/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá

THÔNG TƯ 16_2015_TT-BTTTT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2013/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM

Chat với giáo viên