THÔNG TƯ 46/2017/TT-BYT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THÔNG TƯ 29/2017/TT-BCT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini

THÔNG TƯ 46/2016/TT-BTTTT

Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

QUYẾT ĐỊNH 15/2017/QĐ-TTG

Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

CÔNG VĂN SỐ 3592/HQHN-GSQL

Công văn số 3592/HQHN-GSQL ngày 11 tháng 10 năm 2017, hướng dẫn khai báo số định danh tại cảng hàng không QT Nội Bài.

THÔNG TƯ 23/2015/TT-BKHCN (bản Tiếng Anh)

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU 2018

BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU 2018 theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ

NGHỊ ĐỊNH 125/2017/ND-CP

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chỉnh phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY

PL2. DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY (Kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chat với giáo viên