CV HỦY TỜ KHAI-TT38

Công văn hủy tờ khai theo mẫu Thông tư 38 /2015/TT-BTC. Tải thêm: Phụ lục đính kèm công văn (danh sách hàng đính kèm)

MẪU E-MANIFEST

Mẫu E-manifest dùng cho đại lý vận tải hoặc các forwarder.

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

Đề nghị hoàn thuế Tải thêm: Công văn hoàn thuế

CV HOÀN THUẾ

Công văn xin hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT... Tải thêm: Đề nghị hoàn thuế

Phiếu giao nhận Container- EIR

Phiếu EIR được dùng với cả hàng nhập và xuất để bàn giao container giữa hãng tàu và bên nhận container

Phiếu cân hàng VGM

Trách nhiệm trong việc thực hiện và lập VGM của một container chứa hàng là của người gửi hàng(shipper) trên vận đơn của hãng tàu (the Ocean Carrier Bill of Lading)

Thông báo hàng đến Arrival Notice

Đây là chứng từ vô cùng quan trọng đối với hàng nhập khẩu, sau khi nhận Giấy báo hàng đến thì chủ hàng sẽ tiến hành làm các thủ tục tiếp theo như khai hải quan, lấy DO...

Mẫu shipping Intrusction

Shipping Instruction là chứng từ vô cùng cần thiết trước lúc lập vận đơn.

Chat với giáo viên