MẪU VẬN ĐƠN THỨ CẤP

Mẫu vận đơn thứ cấp đường biển

CV GIAO HÀNG TỪNG PHẦN

Mẫu công văn xin giao hàng từng phần

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MANG HÀNG VỀ BẢO QUẢN

Đơn đề nghị mang hàng về bảo quản (Thiết bị viễn thông thu-phát sóng)

CV XIN XÁC NHẬN ĐO KIỂM

Mẫu công văn xin xác nhận đo kiểm thiết bị viễn thông nhập khẩu làm kiểm định chất lượng.

CV CAM KẾT GIÁ KHAI BÁO

Công văn cam kết trị giá khai báo hải quan

PHỤ LỤC CÔNG VĂN HỦY TỜ KHAI

Phụ lục công văn (danh sách hàng đính kèm công văn) Tải thêm: Công văn hủy tờ khai theo mẫu Thông tư 38 /2015/TT-BTC.

Chat với giáo viên